Медиация

Юридическое сопровождение досудебного урегулирования спора, претензионная работа, проведение переговоров с другой стороной спора, а также сопровождение исполнения решения, достигнутого в ходе медиации.

Анализ дела, документов

-Первичный анализ возникшей спорной ситуации, который производится на основании полученной от клиента информации, предоставленных документов и сведений;
-Оценка всех фактов, связанных со спорной ситуацией, а также тех обстоятельств, которые могут повлиять на разрешение конфликта;
-Построение правовой позиции, аргументации для урегулирования спора;
-Оценка перспектив, затрат и временных рамок рассмотрения спора в судебном порядке, предоставление заключения о перспективности рассмотрения дела в суде, оценка перспектив до судебного урегулирования конфликта;

Претензионная работа, переговоры

Составление претензии, ее направление стороне;
-Проведение переговоров с другой стороной спора;
-Принятие компромиссного решения обеими сторонами и сопровождение его исполнения.

Підписання Україною Сінгапурської конвенції “Про міжнародні угоди, укладені в результаті медіації”: нововведення та правові наслідки

16 августа 2019 года / автор: Анастасия Овчаренко

    Медіація – це структуровані переговори, в яких сторони намагаються самостійно, на добровільній основі, досягти згоди за допомогою третьої незалежної сторони – медіатора. В медіації використовуються інноваційні технології переговорів, які націлені на прийняття креативних рішень сторонами, і не концентруються тільки на їх правових та інших позиціях, максимально задовольняючи реальні інтереси та потреби всіх сторін.

    Медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів у розвинених країнах світу. Медіація отримала значного розвитку в країнах Європейського Союзу, Австралії, США та активно розвивається на території країн пострадянського простору.

   7 серпня 2019 року представником від України міністром юстиції України Павлом Петренком в місті Сінгапурі було підписано Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про міжнародні угоди, укладені в результаті медіації” (Сінгапурська Конвенція), а також Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію і міжнародні угоди, укладені в результаті медіації. Україна є однією із 46 країн, що підписали дану конвенцію. В основі нововведень, які лежать при ратифікації вказаних актів, є абсолютно новий спосіб вирішення спорів між суб’єктами міжнародних комерційних відносин – це комерційна медіація. Інститут медіації в Україні тільки зароджується, а підписання такого роду міжнародних договорів лише пришвидшить запровадження медіації.

    Конвенція буде врегульовувати наступні види спорів, що підпадають під вимоги: спір має бути міжнародним, тобто принаймні дві сторони угоди ведуть бізнес у різних державах, або сторони походять з держави іншої, ніж та, у якій виконана значна частина зобов’язань чи предмет угоди з якою тісно пов’язаний; спір має належати до сфери економічних відносин, тобто правила конвенції не застосовуються до угод за результатами медіації зі споживчих спорів, де однією зі сторін є фізична особа (споживач), а також сімейних, спадкових та спорів з трудового права; угода за результатами медіації має бути укладена в письмові формі, чому також відповідатиме комунікація в електронному вигляді, з якої можливо встановити зміст домовленостей сторін; медіатор має підтвердити застосування процедури медіації, зокрема шляхом підписання угоди, або видати відповідне письмове підтвердження.

     Ця конвенція буде регулювати економічні (господарські) спори, що виникають з приводу ведення бізнесу між міжнародними суб’єктами, наприклад великими підприємствами, транснаціональними корпораціями тощо.

   Але даний порядок вирішення спорів хоч і нагадує собою процедуру арбітражу, але відмінний від міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародний комерційний арбітраж по своїй суті спрямований на вирішення спору в аспекті встановлення «правоти» однієї із сторін, натомість медіація спрямована на примирення сторін і досягнення наслідків, які були б сприятливими для обох сторін.

З прийняттям вказаних актів залишається багато невизначених питань, зокрема одним із них є суб’єкт та порядок виконання вказаного рішення. Вважається, що виконання рішення буде здійснюватись компетентним органом держави, але кожна країна-учасниця буде сама вирішувати який це орган, що стосується України, то ймовірно виконання такого рішення буде здійснюватись судом. Для прикладу можемо сказати, що виконання міжнародних арбітражів в Україні відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу здійснюється Апеляційним судом міста Києва.

   З підписанням вищевказаних документів у чинне законодавство України не вносилось ніяких змін і не відбувалось прийняття нових актів. Подальша реалізації процедури комерційної медіації вплине на зміни в законодавство, зокрема очікуватимуться зміни в процесуальні кодекси і можливе прийняття окремого закону “Про медіацію”, законопроект якого вже зареєстрований у Верховній Раді України.

    Компанія POLEX має успішний досвід юридичного супроводу досудового врегулювання спорів, претензійної роботи, проведення переговорів з іншою стороною спору, а також супроводу виконання рішення, досягнутого в ході медіації.

Перспективы развития института медиации в Украине.

10 июня 2019 года / автор: Анастасия Овчаренко

      Институт медиации в последнее время становится все более популярным способом разрешения споров во многих странах, который способствует разрешения спора без судебных разбирательств.

       Механизм медиации предполагает наличие медиатора — посредника, функция которого заключается в устранении проблем в коммуникации сторон таким образом, чтобы был совместно выбран единый вариант решения спорного вопроса, который бы устраивал обеих сторон, а также учитывал их интересы.

        Следует отметить, что эффективность процедуры медиации признана Европейским сообществом, которое в свою очередь рекомендует ее в качестве метода альтернативного разрешения споров как на стадии досудебного рассмотрения дела так и во время судебного рассмотрения дела.

      Учитывая тот факт, что Украиной был выбран курс на евроинтеграцию, подтверждением чего является подписание Украиной Соглашения об Ассоциации Украины с Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами – членами, важной составляющей евроинтеграционных процессов является имплементация европейских ценностей, стандартов и принципов в украинское законодательство.

      Так, согласно статьи 1 данного Соглашения Украина и ЕС должны усиливать сотрудничество в сфере правосудия, свободы и безопасности, с целью обеспечения верховенства права и уважения к правам и свободам человека.

      В Украине на сегодняшний день медиация приобретает все большую популярность, в том числе среди адвокатов. Так, создание при Национальной ассоциации адвокатов Украины Комитета по вопросам медиации является доказательством того, что адвокатское сообщество заинтересовано в продвижении и развитии института медиации.

    Активное использование адвокатами в своей практике процедуры медиации будет способствовать повышению процента разрешенных споров без судебных тяжб, что в свою очередь будет способствовать уменьшению количества дел в судах.

      В связи с этим возникает необходимость на законодательном уровне закрепления этого института путем принятия Закона Украины «О медиации», который должен регламентировать все особенности этой процедуры и базироваться в первую очередь на таких принципах как независимость, конфиденциальность, нейтральность.

        Таким образом, следует отметить, что досудебное, мирное разрешение споров имеет важное значение в части защиты прав и свобод граждан без судебных разбирательств, что в свою очередь будет способствовать снижению нагрузки на судебные органы, а также гораздо более быстрому разрешению конфликтов между сторонами, минимизируя при этом затраты на разрешение споров в суде со стороны граждан. Как видим, при таком способе разрешения конфликта стороны приходят к компромиссу с помощью медиатора, опираясь на его опыт, знания и умения.

       Компания POLEX уже много лет успешно применяет данный метод урегулирования спора, что позволяет экономить ресурсы клиента и подтверждать квалификацию и профессионализм сотрудников компании. Адвокаты POLEX имеют наработанную практику осуществления процедуры медиации, претензионной работы, проведения переговоров, в том числе в интересах иностранных клиентов.