Налоговое планирование и сопровождение деятельности налогоплательщика

Полный анализ налоговой политики и налоговых рисков налогоплательщика, проверка соблюдения требований налогового законодательства, анализ налоговой и бухгалтерской документации, юридический анализ предстоящих сделок с расчетом налоговых последствий, а также разработка законных схем оптимизации налогообложения физических и юридических лиц.

Налоговое консультирование, анализ

- анализ налоговой политики и налоговых рисков предприятия, проверка соблюдения требований налогового законодательства
правовой анализ налоговой и бухгалтерской документации (отчётов, первичных документов и т.д.) на предмет соответствия требованиям законодательства ;
консультации по организации и восстановлению бухгалтерского учета
помощь в составление налоговой отчетности
юридический анализ предстоящих сделок, в том числе - внешнеэкономических договоров на предоставление товаров работ, услуг с расчетом налоговых последствий и определения налоговых рисков;

Налоговая оптимизация

-разработка законных схем оптимизации налогообложения физических и юридических лиц, разработка налоговых стратегий (налоговая экспертиза, разработка эффективных налоговых структур, управления налоговыми рисками) ;
-выбор оптимальной системы налогообложения при создании предприятия с предоставлением анализа всех преимуществ и недостатков действующих в Украине систем налогообложения
- налоговое и финансовое планирование деятельности предприятий на национальном и международном уровнях,
-международное налоговое планирование
- налоговый и финансовый менеджмент отдельных транзакций (купля-продажа бизнеса, ВЭД-операции);
 - налоговая оптимизация с учетом отраслевой специфики (фармацевтическая отрасль, строительство, IT-бизнес, агробизнес);
-финансовое и налоговое сотрудничества с международными компаниями, в том числе в странах с низконалоговыми юрисдикциями, с возможностью регистрации компаний в низконалоговых юрисдикциях и странах ЕС с возможностью последующего сопровождения деятельности.

Юридическое сопровождение отношений налогоплательщика с контролирующими налоговыми (фискальными) органами

составление и подача запроса на индивидуальную налоговую консультацию в налоговые органы (органы государственной фискальной службы)
предоставление ответов на запросы от налоговых органов
ведение переписки с налоговыми органами

Обмін податковою інформацією між Україною та США в межах реалізації положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)”.

17 сентября 2019 года / автор: Анастасия Овчаренко

     1 липня 2014 року набрав чинності Закон Сполучених Штатів Америки “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (далі — FАТСА), що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкової служби США.

       З метою імплементації положень FATCA було вчинено 7 лютого 2017 року в м. Києві Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки було підписано міжурядову угоду для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA) та розроблено проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з її ратифікацією. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA) за номером 2103 було зареєстровано в ВРУ 09.09.19(далі-проект № 2103).

Проектом Закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення понять: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; особливості подання звітності за підзвітними рахунками; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів; накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з недостовірними відомостями чи помилками звітів про підзвітні рахунки (зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки).

    Водночас положенням проекту №103 передбачено, що якщо міжнародним договором, що містить положення про обмін інформацією, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його підставі міжвідомчим договором встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. Перелік таких міжнародних договорів оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

    Від прийняття зазначеного акта залежить внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA).

     З метою виявлення підзвітних рахунків фінансові агенти (банк або небанківська фінансова установа) зобов’язані вживати заходів, необхідних для встановлення держави або території, резидентом якої є фізична та/або особа — власник фінансового рахунка; фізична особа — кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, яка є власником фінансового рахунка.

   Якщо власником фінансового рахунка є фізична особа — нерезидент, такий рахунок вважається підзвітним для такої особи. Якщо власником фінансового рахунка є юридична особа — резидент, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є нерезидент, такий рахунок вважається підзвітним для такого нерезидента. Фінансові агенти встановлюють підзвітність фінансового рахунка за результатами проведення процедури комплексної перевірки та зобов’язані вживати обґрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків.

  На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також негайно повідомляти фінансовому агенту про зміну відповідного статусу.

  За наявності у фінансового агента обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, які стосуються підозри.

Ненадання власником рахунка протягом 15 календарних днів з моменту отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, які не спростовують обґрунтованої підозри фінансового агента, є підставою для відмови в подальшому наданні будь-яких фінансових послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним.

  Фінансові агенти зобов’язані подавати щороку до 1 вересня календарного року ДПА в електронному вигляді звіт про підзвітні рахунки. кщо фінансовий агент виявив факт надання власником фінансового рахунка недостовірної інформації для встановлення підзвітності такого рахунка, фінансовий агент зобов’язаний відмовити власнику такого фінансового рахунка в подальшому наданні будь-яких фінансових послуг, а також має право розірвати договірні відносини з ним.

   Якщо факт надання власником фінансового рахунка недостовірної інформації виявлено після подання фінансовим агентом звіту про підзвітні рахунки, фінансовий агент протягом двох робочих днів з дня виявлення таких фактів повідомляє про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Стаття 118 Податкового кодексу згідно з Проектом №2103 буде мати назву “Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків та звіту про підзвітні рахунки та передбачає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не у повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки. При чому сплата такого штрафу не звільняє фінансового агента від обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

     Як бачимо головна мета Проекту №2103 — перешкодити ухиленню від сплати податків американських громадян, які працюють на території інших держав. Цей закон зобов’язує іноземні банки та інші фінансові установи надавати інформацію про клієнтів, фізичних і юридичних осіб, в податкову службу США — IRS (номери рахунків, обороти по рахунках і залишки на них.

Зазначені зміни в законодавство України дозволять здійснювати обмін інформацією не тільки в рамках Угоди про застосування положень FATCA, а й інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів , в т.ч. здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS.

Обмін інформацією поки буде здійснюватися в односторонньому порядку — від України США, але українська сторона в подальшому зможе провести консультації зі Сполученими Штатами про внесення змін до угоди в частині введення двостороннього обміну. Надалі Україна отримає фінансову інформацію щодо всіх американських підзвітних рахунків і щорічно здійснює обмін цією інформацією зі Сполученими Штатами в автоматичному режимі відповідно до положень Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи і капітал.

     Питання, пов’язані з обміном податковою та фінансовою інформацією, міжнародним оподаткуванням є багатоаспектними, складними і неоднозначними. Компанія «POLEX» має напрацьовану практику застосування податкового законодавства при захисті інтересів своїх клієнтів, практику участі адвоката в податкових суперечках, процедурах адміністративного і судового оскарження. Надамо консультації з усіх питань міжнародного податкового права, податкового планування з урахуванням останніх змін в законодавстві України і міжнародній практиці.

Правовой анализ ситуации (ПАС) по международному налоговому планированию.

8 апреля 2019 года / автор: Анастасия Овчаренко

В юридическую компанию POLEX обратился клиент — директор крупного производственного предприятия, налоговый резидент Украины, соучредитель компания в Латвии и Грузии для получения правового заключения по вопросу налогового планирования с учетом последних изменений в законодательстве и усиления контроля за иностранным активами налоговых резидентов Украины. Профильными специалистами (налоговыми юристами, экономистами) была проведена процедура ПАС (Правовой анализ ситуации) и предоставлено правовое заключение по вопросам анализа налоговых последствий ведения бизнеса в разных государствах украинским резидентом с учетом последних законодательных изменений и мировых тенденций усиления фин.мониторинга и контроля над доходами (вступление в силу Закона Украины «О валюте и валютных операциях», присоединения Украины к Конвенции MLI, реализацией плана BEPS и автоматического обмена налоговой информацией, даны предложения по оптимизации ведения бизнеса в различных налоговых юрисдикциях с точки зрения налоговых последствий и минимизации рисков.