конфіденційна інформація

Захист комерційної таємниці на підприємстві при здійсненні господарської діяльності

12 августа 2019 года

       У діяльності суб’єктів господарювання часто виникає питання як захиститись від неправомірного розголошення комерційної таємниці. Згідно статті 505 Цивільного Кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

   Розголошення працівниками підприємства чи держателями комерційної таємниці такого характеру інформації серйозно може нашкодити прибутку підприємства та діловій репутації юридичної особи. Дієвих механізмів захисту комерційної таємниці крім юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством України не передбачено. Однак в рамках законодавства все ж здійснюються певні заходи спрямовані на унеможливлення виходу комерційної таємниці за межі підприємства.

  Одним із таких заходів є розроблення локального акту: «Положення про захист комерційної таємниці». Положення встановлює права та обов’язки працівників у сфері охорони комерційної таємниці на підприємстві, порядок використання комерційної таємниці, наслідки її розголошення та інші розділи, положення, а також порядок зберігання та розповсюдження відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю діяльності Дане положення діє в межах установи як локальний нормативно-правовий акт. Важливий елемент механізму захисту комерційної таємниці — встановлення порядку роботи з матеріальними носіями такої інформації: кресленнями, флешками, дисками тощо.

      Не менш важливим актом є Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства і обслуговуючих організацій, який також має локальний характер в установі та може бути додатком до Положення. Перелік відомостей не обмежується лише інформацією про виготовлений товар (наприклад, унікальна рецептура) чи надану послугу, а й містить інформацію про плани підприємства, цінову політику, партнерів і контрагентів, стратегію діяльності підприємства тощо. Тобто, даний акт спрямований на узагальнення відомостей, що становлять комерційну таємницю і її правову охорону в межах установи. У Переліку також бажано вказати конкретний строк, на який та чи інша інформація набуває статусу комерційної таємниці.

     Окрему увагу слід приділити зобов’язанню працівника по збереженню комерційної таємниці. Зобов’язання по збереженню являє собою окремий документ між працівником та роботодавцем у якому визначається обов’язок працівника зберігати визначену інформацію в таємниці, наслідки розголошення, відповідальність тощо. Але за формою це може бути не лише окремий документ, а й договір між працівником та роботодавцем і водночас факультативна умова трудового договору при прийнятті на роботу.

      Вищевказані документи в обов’язковому порядку повинні бути затверджені наказом директора установи з метою надання ним юридичної сили локального нормативно-правового акту. У такому випадку створюється наказ, де визначається перелік актів, дату їх затвердження, підпис директора та інші реквізити.

     Існують й інші документи, які спрямовані на захист комерційної таємниці в межах підприємства, зокрема це можуть бути посадові інструкції працівників з урахуванням специфіки їх діяльності, правила внутрішнього розпорядку установи чи окремих структурних підрозділів, розписки працівників про відповідальність, договори про повну матеріальну відповідальність та інші. Навіть з метою захисту комерційної таємниці певні зміни можуть вноситись і в статут установи. Вказані документи по суті доповнюють три основних попередніх і відіграють другорядну роль.

        В основі захисту комерційної таємниці на підприємстві лежать два основоположних інструменти, а саме: нормативне забезпечення у середині підприємства і заходи юридичної відповідальності за неправомірне використання комерційної таємниці. За порушення комерційної таємниці особа може понести кримінальну, адміністративну, матеріальну, а також дисциплінарну в межах, встановлених Кодексом законів про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

     Нормативне забезпечення та юридична відповідальність є лише заходами превентивного характеру і спрямовані на попередження «виходу» комерційної таємниці за межі установи.

      З метою належної охорони комерційної таємниці звертайтесь до фахівців юридичної компанії «POLEX». Компанія POLEX допоможе впровадити дієву модель захисту комерційної таємниці, розробити пакет документів (Положення про комерційну таємницю на підприємстві, наказу про встановлення комерційної таємниці, а також переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, Договір про нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею тощо), необхідних для захисту комерійної таємниці індивідуально щодо Вашого підприємтва і захистити Ваш бізнес від ризиків.